networking

Umrežavanje računara

Vršimo uslugu žičnog i bežičnog umrežavanja desktop i laptop računara u privatnim i poslovnim objektima. Ovo podrazumeva postavljanje kompletne lokalne mrežne infrastrukture i njeno konfigurisanje prema zahtevima klijenta.

Računarske mreže omogućavaju međusobno komuniciranje računara pomoću neke stalne ili privremene veze. Za umrežavanje više računara potreban je poseban hardver, ali i softver, te poznavanje načina umrežavanja. Umrežavanje podrazumeva ostvarivanje veze u cilju razmenjivanja resursa, ideja ili informacija između dve tačke. Povezivanje računara se, osim pomoću kablova, može ostvariti i bežično preko radio tehnike. Bežično umrežavanje (eng. wireless networking) predstavlja povezivanje računara, digitalnih komunikacionih uređaja, mrežne opreme i raznih drugih uređaja putem radio talasa. Primenjuje se na mestima gde žičanu infrastrukturu nije moguće postaviti ili je cena uvođenja takve strukture previsoka. Osim toga, poseduje neke osobine koje predstavljaju veliku prednost u odnosu na žičano umrežavanje, kao što su mobilnost klijenata, laka mogućnost proširivanja i brzo i jeftino uspostavljanje mreže privremenog trajanja.